System Informacji Przestrzennej

W obszarze Systemów Informacji Przestrzennej realizowane będą zadania w zakresie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej (K-PSIP), funkcjonującego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wspomagającego zarządzanie, promocję i rozwój gminy, powiatu i województwa oraz mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych szczebli, w szczególności relacji gmina – powiat – województwo.

System stanowił będzie kluczowy element infrastruktury województwa, usprawniając procesy podejmowania decyzji oraz przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zarządzanie systemem odbywać się będzie na poziomie regionalnym. Będzie to spójny system hierarchiczny. Pozostałe elementy (podsystemy: powiatowe, gminne i innych użytkowników) Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej będą związane z systemem wyższego regionalnego stopnia.

System Informacji Przestrzennej należy traktować jako narzędzie niezbędne do realizacji i monitorowania działań wynikających ze wszystkich strategicznych dokumentów województwa. System będzie:

  • zawierał szeroko pojęte dane przestrzenne dotyczące obiektów i zjawisk zdefiniowane w określonym położeniu geograficznym,
  • przyczyniał się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej regionu, stanowiąc platformę wymiany i udostępniania danych.

System Informacji Przestrzennej w skali województwa funkcjonował będzie głównie z wykorzystaniem infrastruktury Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. Jego struktura, organizacja i zasady działania sprzyjać powinny tworzeniu warunków do powstawania, gromadzenia, aktualizacji i udostępniania geoinformacyjnych baz danych oraz analizowania i monitorowania zachodzących w przestrzeni regionu zjawisk. Dostęp obywateli województwa do informacji przestrzennej będzie spełnieniem jednej z podstawowych zasad Unii Europejskiej: dostępu do informacji i wiedzy oraz jednym z ważniejszych etapów w skali regionu realizacji idei budowy społeczeństwa informacyjnego. System musi być zarządzany regionalnie i wykorzystywać dostępną infrastrukturę szerokopasmowej sieci informacyjnej, gwarantującą dostęp do zasobów geoinformacyjnych na wszystkich poziomach: od wojewódzkiego przez powiatowy do gminnego. Wykorzystywany będzie dla celów planowania przestrzennego na wszystkich poziomach: analiz przestrzennych, tworzenia scenariuszy rozwoju, programowania regionalnego i monitorowania realizowanych ze środków unijnych inwestycji.