e-Administracja

Zakres rzeczowy modułu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska na potrzeby świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz ma na celu usprawnienie przepływu informacji wewnątrz jednostek uczestniczących w projekcie oraz pomiędzy nimi.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Przewiduje się zakup odpowiedniej liczby serwerów, sprzętu sieciowego, komputerów, oprogramowania, zestawów do składania podpisu elektronicznego, skanerów itp.

Do kosztów kwalifikowanych projektu będą należeć także wydatki związane z zarządzaniem projektem, wykonanie niezbędnych analiz oraz szkolenia określone potrzebami projektu. Realizacja projektu będzie przebiegała w etapach określonych w studium wykonalności. Ponadto formuła projektu będzie zakładała otwartość, rozumianą jako możliwość dołączania do niego w terminie późniejszym (przy wykorzystaniu procedury konkursowej w ramach osi 4 RPO lub innych środków) tych jednostek, które nie przystąpią do projektu od razu. W ramach koncepcji i studium wykonalności opracowane zostaną także założenia eksploatacji produktów projektu po zakończeniu realizacji projektu, w tym określenie sposobu finansowania (ponoszenie opłat eksploatacyjnych przez uczestników) oraz formy redagowania zawartości portalu. Jednym z założeń pracy wykonawcy koncepcji i studium wykonalności jest współpraca z przyszłymi partnerami projektu – ustalenie czytelnych relacji i sposobu wpływu partnerów na ostateczny kształt projektu i sposób jego realizacji. Planuje się możliwie wczesne rozpoczęcie akcji promocyjnej Infostrady Kujaw i Pomorza, co pozwoli na zawarcie niezbędnych porozumień i ustalenie listy partnerów wraz ze wskazaniem stopnia uczestnictwa w projekcie. Promocję projektu należy traktować jako cel kluczowy, gdyż w tym przypadku skala uczestnictwa partnerów jest najsłabszym a jednocześnie najważniejszym z ogniw realizacji.

W obszarze e-Administacja realizowane będą m. in. zadania w zakresie:

  • spełnienia wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”,
  • infrastruktury dla świadczenia usług administracji, w tym podpisu elektronicznego,
  • zapewnienia współpracy z systemami referencyjnymi i platformą ePUAP,
  • oprogramowania wspierającego pracę urzędów.