O projekcie

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem strategicznym projektu było wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Dla osiągnięcia celu została rozbudowana regionalna i lokalna infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowane i wdrożone standardy pracy nowoczesnego urzędu, oparte o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Rezultatem realizacji projektu było spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Projekt ten realizowany był w dwóch podstawowych obszarach:
e-Administracja,
System Informacji Przestrzennej.

Nadrzędnym celem projektu było wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu.

Projekt realizowany był w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem regionu. Stworzona została w ten sposób struktura będąca podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt swoim zasięgiem objął do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu zaplanowano uruchomienie platformy internetowej (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

W projekcie duży nacisk położony został na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technologicznej jak również upowszechnienie i standaryzację wykorzystania podstawowych środków komunikacji elektronicznej np. poczty elektronicznej, usług WWW, podpisu elektronicznego etc. W realizacji projektu od strony technologicznej wykorzystane zostały nowoczesne rozwiązania inżynierii oprogramowania. Całość tych działań ma zapewnić stopniowy i zrównoważony rozwój systemu czyli ułatwić również intuicyjne poruszanie się w nim wszystkim uczestnikom platformy, zaś kolejne moduły (usługi) będą dodawane w możliwie krótkich przedziałach czasowych.

Projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Spowoduje to usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie efektywności pracy urzędów co przyczyni się do oszczędności czasu. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej skrzynki podawczej doprowadzi do wyeliminowania dokumentu papierowego. Da to znaczne oszczędności bezpośrednie (koszty druku) jak i pośrednie (powierzchnia biurowa i archiwum).

Projekt jest zgodny z:
–  Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 w punkcie 2.3.2. Informatyzacja usług publicznych, zwłaszcza w administracji i zarządzaniu
– założeniami Osi Priorytetowej 4. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt wpisuje się również w strategiczne programy europejskie, ogólnopolskie i regionalne związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego takie jak:
– Komunikat Komisji Europejskiej i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia,
–Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,
–Narodowa Strategia Spójności 2007-2013,
–Dyrektywa UE INSPIRE 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
–Tezy i założenia Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2008-2033,
– Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt jest powiązany z:
– wdrażanym obecnie projektem współfinansowanym ze środków unijnych a dotyczącym budowy regionalnej informacyjnej sieci szerokopasmowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
– projektem „Rozwój infrastruktury ICT”
– projektem „eUsługi- eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

BEZPOŚREDNIĄ KONTYNUACJĄ PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA – USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI  I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” JEST PROJEKT „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0”

 PROJEKT „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0”

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Uzasadnienie realizacji projektu

W 2016 i 2017 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z wykonawcami Studium Wykonalności projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przeprowadzili badania ankietowe, których wyniki pokazały, że w dalszym ciągu, pomimo realizacji wcześniejszych projektów informatycznych, odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną pozostaje na niskim poziomie – zaledwie 25,6% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego korzystało przez Internet z usług administracji publicznej. Powodem takiego stanu rzeczy był m.in. brak mechanizmów przepływu danych pomiędzy rejestrami prowadzonymi przez administrację publiczną, co powodowało niekompletność gromadzonych informacji i w efekcie prowadziło do dezaktualizacji. Ponadto analiza wykazała potrzebę uzupełnienia infrastruktury sprzętowej w różnym zakresie. Wskazana sytuacja w równym stopniu dotyka samorządy gminne, powiatowe jak i województwo. Partnerzy Projektu wskazali m.in. na konieczność usprawnienia zarządzania infrastrukturą IT, udostępnienie archiwum dla elektronicznego obiegu dokumentów czy wdrożenie narzędzi pozwalających na publiczne udostępnienie rejestrów i ewidencji.

Jako kluczowy element projektu wskazano konieczność integracji systemów wewnętrznych urzędów z systemem obiegu dokumentów oraz System Informacji Przestrzennej, aby udostępnić możliwości świadczenia usług o wysokim poziomie dojrzałości, co oznacza m.in. umożliwienie swobodnej komunikacji urząd-obywatel, obywatel- urząd czy urząd-urząd. Potrzeba taka szczególnie widoczna była w miastach na prawach powiatu (prezydenckich), w których mieszka prawie 40% mieszkańców województwa.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w sferze usług publicznych przez mieszkańców województwa za pomocą udostępnienia odpowiednich narzędzi pozwalających im realizować sprawy urzędowe przez Internet.

Udostępnienie spójnej, kompleksowej informacji z obszaru e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej w postaci cyfrowej mieszkańcom naszego regionu pozwoli osiągnąć cel główny projektu, jakim jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Poprawa dostępności informacji i zasobów publicznych zwiększy uczestnictwo obywateli w życiu publicznym.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu mieszkańcom regionu dostarczona zostanie spójna, kompleksowa informacja z obszaru e-Administracji oraz informacji przestrzennej. Zostanie stworzona platforma wymiany i udostępniania danych, jednocześnie nowe moduły i oprogramowanie umożliwią Partnerom projektu – jednostkom samorządu terytorialnego sprawniejsze poruszanie się w obrębie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych oraz zwiększy zakres stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w sferze usług publicznych.

Realizacja projektu tym samym będzie miała istotny wpływ na wyrównanie dysproporcji w dostępie do administracji. Wdrażane rozwiązania będą funkcjonowały na poziomie gminnym, powiatowym
i wojewódzkim, wspomagając zarządzanie, promocję oraz rozwój gmin, powiatów i województwa.

Realizacja usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca, urząd-obywatel oraz urząd-urząd.

Wartość projektu: 134.613.779,42 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –  109.054.999,99 zł oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu – 25.558.779,43 zł

Okres realizacji:

30.09.2017 – 30.06.2023

Opis ogólny Projektu „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0”

 W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” bierze udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek samorządu terytorialnego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie a realizowany jest przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Dane oraz możliwości analityczne wdrażanych w ramach realizacji projektu systemów będą mogły być wykorzystane w wielu sytuacjach, na przykład podczas planowania nowych inwestycji czy też poszukiwania miejsca pod budowę domu, a także w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, stanowiąc ważny element zarządzania kryzysowego. Z punktu widzenia społecznego udostępnione informacje takie jak: dane o obszarach chronionych, zabytkach i stanowiskach archeologicznych, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i wiele innych, będą stanowiły bazę wiedzy o regionie. Już dziś powstały w ramach projektu Geoportal jest w czołówce najczęściej odwiedzanych regionalnych systemów informacji przestrzennej w Polsce.

Priorytetowe założenia Projektu osiągnięte zostaną dzięki wdrożeniu nowych systemów informatycznych niezbędnych do udostępniania usług elektronicznych. Zaplanowano również szeroką kampanię informacyjno-promocyjną skierowaną do mieszkańców województwa.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w swoim zakresie realizowany jest w trzech modułach:

1) moduł powiatowy,

2) moduł miast prezydenckich  (miast na prawach powiatu)

3) moduł regionalny

MODUŁ POWIATOWY obejmuje wszystkie powiatowe jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach tego modułu realizowane są następujące zadania:

1)  dostawa zobrazowań lotniczych

2) prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na ucyfrowieniu dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) i utworzeniu na ich podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i Głównej Ewidencji Uzbrojenia Terenu (GESUT). Niektóre istniejące już zbiory danych będą poprawiane i uzupełniane np. baza danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Następnie wszystkie dane zostaną ze sobą zintegrowane.

MODUŁ MIAST PREZYDENCKICH obejmuje cztery miasta tj. Toruń, Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz. W ramach tego modułu realizowane są następujące zadania:

1) stworzenie Platformy  Miejskiej – stanie się ona jednym punktem komunikacji mieszkańca z usługami oferowanymi mu w sposób elektroniczny przez miasto czy gminę. W ten sposób obywatel będzie miał jeden punkt kontaktu we wszystkich dotyczących go sprawach: od płatności za wodę, przez podatki, po zakup biletu na miejską imprezę.

2) stworzenie platformy  konsultacji społecznych/budżet obywatelski, która pozwoli na zgłaszanie przez mieszkańców propozycji w zakresie potrzeb i inwestycji i konstruowanie budżetu partycypacyjnego. Platforma umożliwi obywatelom zgłaszanie propozycji projektów, ich weryfikację
i głosowanie na jeden lub więcej projektów. Platforma umożliwi monitorowanie realizacji finansowo-rzeczowej zadań.

MODUŁ REGIONALNY obejmuje wszystkich Partnerów projektu. W ramach tego modułu realizowane są następujące zadania:

1) rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) wraz z uruchomieniem nowych funkcjonalności oraz wprowadzeniem do systemu nowych zakresów danych związanych z pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Partnerów projektu wraz z rozbudową usług dostępnych na indywidualnych Geoportalach.

2) rozbudowa Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). To specjalne oprogramowanie zostało już dostarczone do wszystkich jednostek, które nie posiadały wdrożonego obiegu dokumentów.
W niektórych przypadkach zintegrowano elektroniczny system z już działającymi. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” rozbudowuje istniejące oprogramowanie.

3) wdrożenie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

4) integracja Systemu Informacji Przestrzenni (SIP) z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD) oraz z istniejącymi już systemami informatycznymi gmin, powiatów i województwa

5) dostawa i uruchomienie systemu Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CRM), który usprawni pracę urzędów. System umożliwia sprawną, nowoczesną komunikację i pozwala na realny wpływ mieszkańców  na funkcjonowanie miasta.

6) zakup i modernizacja 38 stacji meteorologicznych, budowa strony przeznaczonej do wizualizacji danych pogodowych wraz z systemem online dot. zarazy zimniaka, wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie zasobami IT dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

7) zwiększenie bezpieczeństwa istniejących e-Usług

8) zabezpieczenie infrastruktury Partnerów obydwu etapów projektu (ujednolicenie, aktualizacja i zabezpieczenie)

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania rozbudowywanych i wdrażanych systemów w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, który będzie elementem uzupełniającym projekt. Planowany jest zakup m.in. UTM zapewniających kompleksową ochronę sieci zintegrowaną w jednym urządzeniu, stacji zarządzających, skanerów kodów kreskowych, skanerów dokumentów, podpisów elektronicznych z certyfikatem kwalifikowanym, czytników kart kryptograficznych, aparatów fotograficznych.